Podmienky sprostredkovania predaja v Antikvariáte MsKS

Antikvariát MsKS Michalovce bol zriadený na základe Zriaďovacej listiny MsKS zo dňa 25. 2. 1993, ako jedna z poskytovaných služieb obyvateľom Michaloviec a širokého okolia.   

 

MsKS zabezpečuje pravidelnú prevádzku Antikvariátu prostredníctvom povereného

pracovníka v dňoch pondelok – piatok v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod.

                                                                                     11,30 hod. do 16,00 hod.

 

Podmienkou sprostredkovania predaja je vek klienta / 18 rokov/ a občiansky preukaz. Klient obdrží preukaz Antikvariátu s evidenčným číslom a jeho všetky knihy určené na predaj budú zaevidované v evidenčnej karte, za čo zodpovedá pracovník Antikvariátu MsKS, ktorý je povinný oboznámiť klienta s podmienkami predaja a spísať s ním dohodu o predaji a zaznamenať počet kníh, ako aj ich cenu určenú klientovi.

 

Za prevzatie kníh, je klient povinný zaplatiť jednorazový manipulačný poplatok 1,00 Euro.        

 

Pracovník Antikvariátu môže prebrať od klienta maximálne 20 kníh (dohoda možná).

   

Klient je povinný pri spísaní dohody priniesť zoznam ponúkaných kníh, na  základe čoho má

pracovník Antikvariátu právo výberu kníh od predávajúceho / čistota, kvalita, obsah/. Pečiatky a venovania znižujú hodnotu knihy.

  

 KNIHY PREBERÁME 1x týždenne – V STREDU !!!!!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Cenník je určený nasledovne:

 –––––––––––––––––––––––––

- knihy staršieho dáta :

  0,50 centov

- knihy novšie v rozpätí :

   1,50 – 2,50 EUR  - 0,50 MsKS                                                                                              

- encyklopédie :          

    3,50 EUR              - 0,50 MsKS   

- starožitné knihy neberieme

 

Pri preberaní výplaty je klient povinný preukázať sa preukazom Antikvariátu a OP.

   

MsKS  za sprostredkovanie predaja patrí poplatok.

 

Na požiadanie klienta je pracovník Antikvariátu povinný vrátiť knihy určené na predaj.

 

Klient sa zaväzuje, že po uplynutí dohodnutej zmluvy, ktorá je určená na dobu 3 mesiace

si knihy prevezme. V prípade, že si v dohodnutom termíne knihy neprevezme, písomne sa  

zaväzuje, že MsKS ich môže vyradiť z evidencie.

 

Ceny kníh bude určovať trojčlenná komisia. Výber knižných titulov určuje pracovník Antikvariátu a to na základe  dopytu, vydania   knihy, stavu knižného titulu. Má právo nepredajné knihy neprevziať.

 

Do Antikvariátu neberieme knihy s väčšou historickou hodnotou, CD, MG kazety, známky, video kazety, gramoplatne, zošitové romány, časopisy, Love story, Harlequinky a pod...